top of page

Algemene voorwaarden
Trimsalon Thirza


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

· Opdrachtgever: wederpartij van Trimsalon Thirza, eigenaar van huisdier.

· Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

· Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trimsalon Thirza en opdrachtgever waarop Trimsalon Thirza deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Rechten en plichten

1. Trimsalon Thirza verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

2. Trimsalon Thirza zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon Thirza tegen meerprijs worden aangeboden.

3. Trimsalon Thirza behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

4. Trimsalon Thirza behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

5. Trimsalon Thirza is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

6. Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting) en Trimsalon Thirza mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

7. Het huisdier dient te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

8. Indien een huisdier vlooien blijkt te hebben tijdens de trimbehandeling, wordt er een extra bedrag van 15 euro in rekening gebracht voor de extra maatregelen die genomen moeten worden.
9. Indien een huisdier klitten blijkt te hebben tijdens de trimbehandeling, wordt er een klittentoeslag gerekend van 15 euro per 30 minuten.

10. Trimsalon Thirza behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

11. Trimsalon Thirza behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Trimsalon Thirza behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon Thirza bedreigen.

12. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Trimsalon Thirza voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon Thirza zelf aansprakelijk voor het dier/de dieren.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Thirza of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Thirza of derden worden op opdrachtgever verhaald.

3. Trimsalon Thirza is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon Thirza opzet of grove schuld te wijten valt.

4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.

5. De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

6. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Artikel 7. Ziekte van het dier

1. Opdrachtgever is verplicht Trimsalon Thirza zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon Thirza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon Thirza het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Trimsalon Thirza en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trimsalon Thirza en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 9. Betalingen

1. Betalingen dienen gepind te worden of contant te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.

2. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

3. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Trimsalon Thirza meerwerk heeft moeten verrichten is Trimsalon Thirza gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

 

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

1. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

3. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.trimsalonthirza.nl en/of telefonisch opvraagbaar).

2. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

4. Artikel 12.3 geldt niet, wanneer het betreffende dier is overleden.

5. Klanten dienen op tijd te komen voor hun afspraak. Indien een klant 15 minuten of langer te laat is voor hun afspraak, word dit beschouwd als een no-show en zal 100% van de behandeling in rekening worden gebracht.

6. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

7. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

8. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

9. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

10. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 13. Klachten

1. Klachten ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

2. Trimsalon Thirza zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.

Artikel 14: Disclaimer 1: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page